LŪDZU IZLASIET UZŅĒMUMA “ĀBOLU MĀJAS” PAKALPOJUMU NOTEIKUMI

PAKALPOJUMI

SULU SPIEŠANAI PIEŅEMAM NE MAZĀK KĀ 60KG ĀBOLU, DĀRZEŅU VAI CITU AUGĻU (APMĒRAM DIVI LIELIE MAISI).

NEPIEŅEMAM: SARKANĀS BIETES, CIDONIJAS, PĪLĀDŽOGAS, OGAS UZ ĶEKARIEM ( TĀS IR JĀNOLASA NO ĶEKARIEM). “ĀBOLU MĀJAS” PĀRDOD KLIENTIEM NEVIS PRODUKCIJU (ĀBOLU SULU), BET TIKAI PAKALPOJUMUS.

SULU TRANSPORTĒŠANA

TRANSPORTĒJOT SULU, IR ĻOTI SVARĪGI PASARGĀT IEPAKOJUMUS NO ASIEM PRIEKŠMETIEM! KARSTU SULU IEPAKOJUMĀ KLIENTAM ATDODAM TIKAI UZ VIŅA ATBILDĪBU, SASKAŅĀ AR PAREIZAS TRANSPORTĒŠANAS STINGRIEM NOTEIKUMIEM. STINGRI AIZLIEGTS KARSTUS IEPAKOJUMUS (PIE TEMPERATŪRAS +30 UN VAIRĀK) ŅEMT AIZ KRĀNIŅIEM UN TĀDĀ VEIDĀ TOS NEST. KRĀNIŅAM VIENMĒR JĀBŪT IEPAKOJUMA AUGŠPUSĒ, UZ TĀ NEDRĪKST ATRASTIES NEKĀDI PRIEKŠMETI VAI LIETAS, JO TIE VAR RADĪT SPIEDIENU UZ IEPAKOJUMU. NEIEVĒROJOT ŠOS NOTEIKUMUS, KRĀNIŅI VAR DEFORMĒTIES UN SULA VAR IZTECĒT VAI SASKĀBT, JA TAI PIEKĻŪS GAISS.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

ĀBOLU MĀJAS” NESNIEDZ GARANTIJU SULAS DERĪGUMA TERMIŅAM. MĒS GARANTĒJAM KA: ĀBOLUS MAZGĀJAM, SULU SPIEŽAM, FILTRĒJAM UN PASTERIZĒJAM +80°C TEMPERATŪRĀ UN AUGSTĀK. PĒC MŪSU PIEREDZES, ŠĀDI APSTRĀDĀTAS SULAS DERĪGUMA TERMIŅŠ IR NE MAZĀK KĀ GADS, BET ATVĒRTS IEPAKOJUMS – NE MAZĀK KĀ MĒNESI, PIE NOSACĪJUMA, KA TIEK IEVĒROTI MŪSU NOTEIKUMI: LEJOT SULU, KRĀNIŅŠ ATRODAS ZEMĀK NEKĀ SULAS IEPAKOJUMS, T.I., IEPAKOJUMĀ NEIEKĻŪST GAISS. TERMIŅŠ VAR BŪT ĪSĀKS, JA ĀBOLI IR ĻOTI SALDI, PĀRGATAVOJUŠIES VAI SAPUVUŠI. DERĪGUMA TERMIŅU SAĪSINA ARĪ CITI SALDI AUGĻI UN DĀRZEŅI (BURKĀNI, MELONE, ĶIRBIS, SALDI BUMBIERI UTT. ), JO TAJOS IR ĻOTI MAZ SKĀBES. IESAKĀM ŠĀDUS AUGĻUS UN DĀRZEŅUS PIEVIENOT TIKAI PRIEKŠ AROMĀTA, PROPORCIJĀS 80% ĀBOLU UN 20% CITU AUGĻU UN DĀRZEŅU. JA SULA IR SKĀBA – DERĪGUMA TERMIŅŠ VAR SASNIEGT PAT 2 VAI VAIRĀK GADUS. VISI IEPAKOJUMI IR PAREDZĒTI KARSTAI SULAI, IR SERTIFICĒTI SASKAŅĀ AR ES NOTEIKUMIEM UN IR PIEMĒROTA PĀRTIKAS RŪPNIECĪBĀ.

ATBILDĪBA

NEIEVĒROJOT ŠOS NOTEIKUMIS, “ĀBOLU MĀJAS” NEPIEŅEM PRETENZIJAS UN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, JA SULA IZLĪS VAI PĀRĀK ĀTRI SASKĀBS.

LIELS PALDIES, KA IZMANTOJAT MŪSU PAKALPOJUMUS UN IEVĒROJAT MŪSU NOTEIKUMUS.

ĀBOLU MĀJAS, SIA

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА УСЛУГ КОМПАНИИ “ĀBOLU MĀJAS”

УСЛУГИ

НА ВЫЖИМАНИЕ СОКА ПРИНИМАЕМ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ 60 КГ ЯБЛОК, ДРУГИХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ( ПРИМЕРНО ДВА БОЛЬШИЕ МЕШКА). НЕ ПРИНИМАЕМ : КРАСНУЮ СВЕКЛУ, АЙВУ, РЯБИНУ, ЯГОДЫ С ВЕТКАМИ ( ВЕТКИ НУЖНО УБРАТЬ). “ĀBOLU MĀJAS” ПРОДАЕТ КЛИЕНТУ НЕ ПРОДУКЦИЮ (ЯБЛОЧНЫЙ СОК), А ТОЛЬКО УСЛУГУ

ТРАНСПОРТИРОВКА СОКА

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ СОКА ОЧЕНЬ ВАЖНО БЕРЕЧЬ УПАКОВКИ ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ! ГОРЯЧИЙ СОК В УПАКОВКАХ ОТДАЕМ КЛИЕНТУ ТОЛЬКО НА ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ ПРАВИЛЬНОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ГОРЯЧИЕ УПАКОВКИ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +30 И БОЛЬШЕ) БРАТЬ ЗА КРАНИКИ И ТАКИМ СПОСОБОМ ИХ НЕСТИ. КРАНИК ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАВЕРХУ УПАКОВКИ, НА НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ВЕЩЕЙ, ТАК КАК ОНИ МОГУТ СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА УПАКОВКУ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ КРАНИКАВ И СОК МОЖЕТ РАЗЛИТЬСЯ ИЛИ СКИСНУТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОЗДУХОМ.

СРОК ГОДНОСТИ.

“ĀBOLU MĀJAS” НЕДАЕТ ГАРАНТИЮ НА СРОК ГОДНОСТИ СОКА. МЫ ГАРАНТИРУЕM ЧTO: ЯБЛОКИ МОЕМ, СОК ВЫЖИМАЕМ, ФИЛЬТРУЕM И ПАСТЕРИЗУЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +80°C И ВЫШЕ. ПО НАШЕМУ ОПЫТУ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ОБРАБОТАННЫЙ СОК ИМЕЕТ СРОК ХРАНЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА, НО ОТКРЫТЫЙ ПАКЕТ – НЕ МЕНЕЕ МЕСЯЦА, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ НАШИХ ПРАВИЛ: НАЛИВАЯ СОК, КРАНИК БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ ПАКЕТ СОКА, ТО ЕСТЬ ВОЗДУХ НЕ ПОПАДАЕТ В УПАКОВКУ. СРОКИ МОЖЕТ БЫТЬ И КОРОЧЕ, ЕСЛИ ЯБЛОКИ ОЧЕНЬ СЛАДКИЕ, ПЕРЕСПЕЛЫЕ ИЛИ ГНИЛЫЕ. СРОК ГОДНОСТИ УКОРАЧИВАЕТ И ДРУГИЕ СЛАДКИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ (МОРКОВКА, ДЫНЯ, ТЫКВА, ГРУШИ И Т. Д.), ТАК КАК ОНИ СОДЕРЖАТ ОЧЕНЬ МАЛО КИСЛОТЫ. РЕКОМЕНДУЕМ ТАКИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ АРОМАТА, В ПРОПОРЦИИ 80% ЯБЛОК И 20 % ДРУГИХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ. ЕСЛИ СОК КИСЛЫЙ – СРОК ГОДНОСТИ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 2 ЛЕТ И БОЛЬШЕ. ВСЕ УПАКОВКИ ПРЕДНОЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО СОКА, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО РЕГЛАМЕНТАМ ЕС И ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕ СОБЛЮДАЯ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ – “ĀBOLU MĀJAS” НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ СОК ВЫЛЬЕТСЯ ИЛИ СЛИШКОМ БЫСТРО ПРОКИСНЕТ.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ И СОБЛЮДАЕТЕ НАШИ ПРАВИЛА.

ĀBOLU MĀJAS, SIA

ĀBOLU MĀJAS, Latvija, www.abolumajas.lv